JAVA实现字符串反转,借助字符数组实现

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://xxlcube.blog.csdn.net/article/details/11806847

public static String reverseStr(String str) {
		int len = str.length();
		char ch[] = str.toCharArray();
		int begin = 0,end = len-1;
		char temp;
		while(begin<end) {
			temp = ch[begin];
			ch[begin] = ch[end];
			ch[end] = temp;
			begin++;
			end--;
		}
		return new String(ch);
	}

以上程序就是JAVA实现字符串反转的简单程序,非常简单,使用方便!!


新浪微博:http://weibo.com/cwtree

优酷空间:http://i.youku.com/u/UMzEzODI0NTQ4
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页